ต้อนรับคณะนักเรียน ทัศนศึกษาป่าในเมืองระนอง
  • 20 พ.ย. 2565
  • 315

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางขุงแพ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่6 (เมือง ระนอง) ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การรอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 66 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง