ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  • 19 พ.ย. 2565
  • 78

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีเครือข่าย อสทล.เพชรบุรี ครูและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 350 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปู จำนวน 298 ตัว ณ พื้นที่ ม.3 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม. จ.เพชรบุรี พร้อมนี้ประธานรุ่น วพน. 16 ได้มอบทุนแก่ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม โรงเรียนบางแก้ว และเครือข่ายกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นดักขยะบริเวณ คลองบางทะลุ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการบูรณาการร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม