ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
  • 19 พ.ย. 2565
  • 228

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน มอบทุนชุมชน ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีเครือข่าย อสทล.เพชรบุรี ครูและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 350 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปู จำนวน 298 ตัว ณ พื้นที่ ม.3 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม. จ.เพชรบุรี พร้อมนี้ประธานรุ่น วพน. 16 ได้มอบทุนแก่ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม โรงเรียนบางแก้ว และเครือข่ายกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุ่นดักขยะบริเวณ คลองบางทะลุ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการบูรณาการร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง