ระดมความคิดแก้ไขประมงผิดกฎหมาย พื้นที่สมุทรสงคราม
  • 18 พ.ย. 2565
  • 347

จัดประชุมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือการทำประมงผิดกฎหมาย (เครื่องมือคราดหอย) ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สืบเนื่องมาจากสาเหตุกรณีร้องเรียนว่ามีเรือคราดหอยเข้ามาทำการประมงคราดหอยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้กระทบต่ออาชีพชาวประมงพื้นบ้าน และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทสจ.สมุทรสงคราม ศรชล.จังหวัดสมุทรสงคราม กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม PSCC. สภ.เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ผอ.กองป้องกันและปราบปราม และทช.จังหวัดสมุทรสงคราม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้จังหวัดสมุทรสงครามออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจบูรณาการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปฏิบัติงานเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทาวทะเลและชายฝั่งที่ 8 เป็นประธานคณะทำงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ 15 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง