ทช. หารือร่วมกับคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2565
  • 22 พ.ย. 2565
  • 387

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานคณะทำงาน เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ video conference
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมถึงผลการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการรวบรวมโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 และโครงสร้างศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแบ่งออกเป็น กรมโยธาธิการและผังเมือง 9 โครงการ กรมเจ้าท่า 6 โครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 โครงการ สำนักการระบายน้ำ 1 โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่น 1 โครงการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับทราบในวาระต่างๆ พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ไปปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง