ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามันแก่นักศึกษาฝึกงาน
  • 22 พ.ย. 2565
  • 598

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามัน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 40 คน และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลมีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจรวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง