สำรวจสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำอ่าวในตอนใน
  • 22 พ.ย. 2565
  • 418

วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศทางทะเล และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการออกสำรวจสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ และเก็บข้อมูลปัจจัยทางสมุทรศาสตร์เคมีธรณีครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยตอนใน จำนวน 57 สถานี ภายใต้งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล โดยเรือสำรวจเกษตรศาสตร์ 1 ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาการเกิดสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำทะเล พื้นที่อ่าวไทยตอนใน สำหรับเป็นข้อมูลในการติดตามเฝ้าระวัง และหาแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง