กรมทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 36
  • 23 พ.ย. 2565
  • 336

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 36 ในการนี้รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการบรรจุใหม่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวง ทส.
การจัดฝึกอบรมดังกล่าวฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 4 คน และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 คน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ฝากถึงข้าราชการใหม่ให้เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมให้มากที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ด้วย และควรปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ให้เหมาะสมกับความสำคัญ และการรักษาสุขภาพอนามัย “ร่างกายดี สุขภาพดี สมองดี จิตใจดี” และยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง