สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสงขลา
  • 23 พ.ย. 2565
  • 430

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่5 (สุราษฎร์ธานี) สทช.๕ ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา โดยอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา ให้แก่ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านเพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีความหวงแหนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรับฟังปัญหาและความต้องการของกลุ่มเครือข่าย โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน และมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา  นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และ ดร. สายัญ ทองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน  ซึ่ง อบจ.สงขลา จะนำข้อมูลความต้องการของเครือข่ายไปจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนแก่เครือข่ายในปี งบประมาณ 2566 นี้ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง