เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ อ.ขนอม
  • 24 พ.ย. 2565
  • 363

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านสระใน อ.ขนอม ร่วมกันจัดเก็บขยะภายในคลองขนอมโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) จำนวน 1 จุด บริเวณคลองขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ได้ขยะรวม 20.52 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ฝาจุกขวด ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (ทั้งแก้วและพลาสติก)  และ เชือก ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ  และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง