ร่วมเสวนา การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล
  • 25 พ.ย. 2565
  • 309

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง เข้าร่วมงานเสวนา โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ในหัวข้อ “การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จัดโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมการเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ นายกสมาคมการประมงกันตัง จ.ตรัง นายอะเหร็น พระคง ประธานชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง นายประชุม เจริญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายประพัตร์ แก้วมณี นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล และนายโชคชัย เมืองสง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) จากการเสวนาดังกล่าวเป็นการบูรณาการและหาแนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและแหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะพะยูนและหญ้าทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดตรังและประเทศไทย เสนอแนวทางการบริหารจัดการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวประมงพาณิชย์ ชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง