ตรวจสภาพป่าคลองตำหรุ ชลบุรี
  • 26 พ.ย. 2565
  • 245

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เทศบาลตำบลคลองตำหรุและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เนื้อที่ 1,073-3-62.34 ไร่ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม