ตรวจสภาพป่าคลองตำหรุ ชลบุรี
  • 26 พ.ย. 2565
  • 288

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่า กรณีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เทศบาลตำบลคลองตำหรุและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เนื้อที่ 1,073-3-62.34 ไร่ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง