ตรวจสอบสถานภาพชายฝั่งขนอม
  • 26 พ.ย. 2565
  • 432

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ระบบหาดอ่าวท้องโหนด (T5I141) อยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีความยาวชายฝั่งประมาณ 2.83 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่า ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นหาดทราย และหาดหินในบริเวณหัวหาด พื้นที่ชายฝั่งเป็นพื้นที่สมดุล (ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง) มีพืชชายหาดได้แก่ ผักบุ้งทะเล มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การทำเกษตรกรรม รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งนี้ กอช. จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และประกอบการจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง