ร่วมสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก
  • 27 พ.ย. 2565
  • 267

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว และครูพลัง ยิ้มพานิชย์ ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ร่วมกันลงดำน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริฯ เพื่อประกอบการวางแผนในการติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณที่จัดวางปะติมากรรม โดยใช้ตัวอักษรชื่อโครงการฯ ซึ่งจะจัดเป็นกิจกรรมเปิดโครงการอุทยานการเรียนรู้การใต้ทะเลเขาหลักจังหวัดพังงา โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะดำเนินการออกแบบประติมากรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำไปจัดวางต่อไป นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการจัดวางประติมากรรมเพิ่มเติมโดยใช้งบจังหวัดพังงา ที่เสนอขอในปี 2567 ซึ่งจะได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนในการของบประมาณต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง