รับฟังปัญหากรณีที่ ครม. เห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชุมพร
  • 28 พ.ย. 2565
  • 223

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมประชุม ตามที่ ครม.เห็นชอบกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน 4 ตำบล พื้นที่ ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.สะพลี และต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ 4 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนชาวประมงและชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ผู้เข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในบริเวณชายฝั่งพื้นที่ 4 ตำบล ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระยะยาว โดยประธานในการประชุมได้ขอมติจากผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ปรากฏว่าทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต่างยกมือว่าไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้ร่วมประชุมคนใดที่ยกมือเห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวเลย จึงมีการบันทึกจากการประชุมเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ครม.พิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง