ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 29 พ.ย. 2565
  • 153

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมบรรยายความรู้ภายใต้กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับเยาวชน นักเรียน และครู โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีความตระหนักและจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศ ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง