ทช. เปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) เพื่อดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
  • 29 พ.ย. 2565
  • 333

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศปพ.ทช.) เพื่อดำเนินงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. นายไพรัตน์ สิทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม นำคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครั้งนี้ มีภารกิจหลักเพื่อป้องกัน หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้อย่างทันท่วงที และยึดคืนพื้นที่จากผู้บุกรุกครอบครอง ในการนี้ ดร.ยุทธพล ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ทำงานร่วมกับประชาชน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพราะถือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สุด พร้อมทั้งให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลให้ใช้การสอบสวนเชิงลึก เพื่อนำนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ อีกทั้งให้จัดหาเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจพื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่มีความรวดเร็วปลอดภัย อาทิ การใช้โดรนบินลาดตระเวน ถ่ายภาพหรือติดตามสถานการณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายนี้ ดร.ยุทธพล ได้มอบธง และประดับอาร์มชุดปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันและปราบปราม อีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ทช. ระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานด้านกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกรอบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มBeach for life และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแก้ไขรายงานการประชุมในบางส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด องค์ประกอบ แนวทาง มาตรการและกระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การขับเคลื่อนกฎหมายผังเมืองสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวาระต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานกลับไปพิจารณาหารือร่วมกับภายในหน่วยงาน และนำผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบในครั้งถัดไป
7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูเพิ่มเติม
ทช. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดร.สุธาทิพย์ อำนวยศิลป์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรม ทช. และอบก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าชายเลนสุทธิ 9.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่/ปี ทั้งนี้ อบก. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อทราบและประกาศนำไปใช้ในการเป็นค่าคาดการณ์สำหรับการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตโครงการประเภทปลูกป่าชายเลน ต่อไป
4 กุมภาพันธ์ 2566
ดูเพิ่มเติม