สำรวจคุณภาพน้ำอ่าวป่าตอง
  • 30 พ.ย. 2565
  • 231

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช.โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 30 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 26.1-30.1 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.22-7.09 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.84-7.99 สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง