ให้ความรู้ป่าชายเลนแก่โรงเรียนกระบุรีวิทยา
  • 30 พ.ย. 2565
  • 315

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนกระบุรีวิทยา เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ในพื้นที่ป่าในเมืองสวนรุกชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประโยชน์ของป่าชายเลน และนำคณะฯ เดินชมป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.5 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 223 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง