รอง อทช. ร่วมหารือ EIA กำแพงป้องกันคลื่น
  • 30 พ.ย. 2565
  • 285

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่กรม ทช. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีการก่อสร้างกำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า สำนักงบประมาณ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสรุปจากการประชุมหารือในครั้งนี้ ที่ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนโครงการกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังมีคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ประเด็นการนำผลการกลั่นกรองไปพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณ รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการของ ทช. ในปัจจุบัน และร่างกฎกระทรวง ม. 21 ตาม พ.ร.บ.ทช. ว่าครอบคลุมการแก้ไขปัญหาโครงการกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่ง แล้วหรือไม่อย่างไร โดยจะนัดหารือเพื่อหาข้อสรุปในโอกาสต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง