จัดวางฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเกาะไม้ท่อน
  • 30 พ.ย. 2565
  • 324

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดำเนินการรับมอบและจัดวางวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 500 ชุด จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำลงจัดวางสำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและฐานปลูกฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ทดลองบริเวณแนวปะการังด้านตะวันออกของเกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยวันนี้มีนายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ ระบบส่ง และผู้บริหารของกฟผ. เป็นผู้ส่งมอบ โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล และผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรมเกาะไม้ท่อน เป็นผู้รับมอบวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าและการนำไปจัดวางในครั้งนี้อยู่ในบริเวณพื้นที่ว่าง(พื้นทราย) ระหว่างแนวปะการัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ซึ่งได้ดำเนินการจัดวางในพื้นที่ไปแล้ว ประมาณ 750 ชุด และในครั้งนี้ จำนวน 500 ชุด พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งในการจัดวางที่ผ่านมา 2 ปี วัสดุฉนวนลูกไฟฟ้าที่ทำจากเซรามิก มีคุณสมบัติเหมาะสมในการลงเกาะและการเจริญเติบโตของปะการังได้เป็นอย่างดี เมื่อมีตัวอ่อนปะการังลงเกาะสามารถเคลือบและขยายในแผ่นเซรามิกได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ซม. ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะได้ดำเนินการศึกษาติดตามเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบผลการศึกษาทดลองรายงานกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ทช. ระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานด้านกัดเซาะชายฝั่ง กำหนดกรอบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มBeach for life และเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแก้ไขรายงานการประชุมในบางส่วน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด องค์ประกอบ แนวทาง มาตรการและกระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การขับเคลื่อนกฎหมายผังเมืองสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวาระต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานกลับไปพิจารณาหารือร่วมกับภายในหน่วยงาน และนำผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบในครั้งถัดไป
7 กุมภาพันธ์ 2566
ดูเพิ่มเติม
ทช. ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ดร.สุธาทิพย์ อำนวยศิลป์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม ผู้จัดการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรม ทช. และอบก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผลการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าชายเลนสุทธิ 9.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่/ปี ทั้งนี้ อบก. จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อทราบและประกาศนำไปใช้ในการเป็นค่าคาดการณ์สำหรับการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตโครงการประเภทปลูกป่าชายเลน ต่อไป
4 กุมภาพันธ์ 2566
ดูเพิ่มเติม