รอง อทช. ลงสำรวจพื้นที่จัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเพชรบุรี
  • 30 พ.ย. 2565
  • 252

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และประสานราชการ ลงพื้นที่วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน: ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเข้ากราบนมัสการพระคุณเจ้า พระมหาสมศักดิ์ ปุณณโชโต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพื่อนำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สถานที่เพื่อจัดงานในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 
ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในระดับพื้นที่ และแลกเปลี่ยนมุมมองประชาชน เพื่อนำไปสู่การประกาศแผนปฏิบัติการไทยยั่งยืน (Thailand Green Plan) และมีการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน รวมทั้งจัดหากิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพื่อให้เป็น Net Zero Carbon อีกด้วย โดยกรม ทช. แบ่งการจัดงานออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย เวทีกลาง ร้านค้าเครือข่าย ทส. WORK SHOP นิทรรศการรวม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน นิทรรศการ ทส. STREET FOOD และ FOOD TRUCK รวมทั้งได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดชิงรางวัล การแสดงวงดนตรี ของศิลปินที่มีชื่อเสียง  ตลอดทั้งงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง