เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ พื้นที่ปากคลองปากบารา
  • 30 พ.ย. 2565
  • 408

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งทำการคัดแยกประเภทขยะ ตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 62.90 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงก๊อบแก๊บ ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ และขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง