รอง อทช. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 30 พ.ย. 2565
  • 257

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นายประกาศ พันธุมา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Summer โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรายงานผลรายรับรายจ่ายของร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2556 การขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา และมีค่ารักษาพยาบาลระยะเวลาการคุ้มครอง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชาย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง