รอง อทช. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • 30 พ.ย. 2565
  • 65

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นายประกาศ พันธุมา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Summer โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรายงานผลรายรับรายจ่ายของร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2556 การขออนุมัติในหลักการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา และมีค่ารักษาพยาบาลระยะเวลาการคุ้มครอง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชาย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม