ทช. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบภายใน ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • 30 พ.ย. 2565
  • 289

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณ สรุปผลการตรวจสอบภายใน มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นางสาวอาทิตา จุ้ยจู๋เอี้ยม ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย แนวทางการจัดทำงบประมาณ การทบทวนปรับปรุงแก้ไข "วิสัยทัศน์ พันธกิจ" ของกรมทะเลและชายฝั่ง สรุปผลการตรวจสอบภายใน มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกรมทะเลและชายฝั่ง พิจารณาร่าง "ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทะเลและชายฝั่ง" คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ ของกรมทะเลและชายฝั่ง การติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง