กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2565
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 85

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมนี้มีผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา จำนวน 14 เรื่อง วาระเพื่อทราบ 5 เรื่อ งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) แต่อย่างใด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง