สำรวจสถานภาพชายฝั่งบ้านโคกพยอม นราธิวาส
  • 1 ธ.ค. 2565
  • 71

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานภาพชายฝั่งจากจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี จากการสำรวจพบว่าลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบลากูน (lagoon) ด้านหลังชายฝั่งและ/หรือสันดอนทรายเป็นคลองโคกเคียนขนานไปกับชายฝั่งที่มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์และชายหาดมีการสะสมของตะกอนทรายกลับคืนมาและสถานภาพแนวชายฝั่ง เริ่มกลับเข้าสู่สมดุลใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจย้อนหลังช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้ง และ 15 กรกฎาคม 2564 และ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นทรายที่ได้จากการพัดพาของคลื่นที่พัดเข้าหาชายหาดและตะกอนเลียบชายฝั่ง โดยเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ ทำให้ชายหาดกว้างขึ้น ความชันชายหาดลดลง ทั้งนี้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานฯ    ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป พร้อมทั้งจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง