กรมทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 3/2565
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 176

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 3/2565 การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยมีรองศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. 
ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินศักยภาพในการ กักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทย สถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลในวงรอบปีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ บริเวณหมู่เกาะศรีบอยา ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ... และบริเวณหมู่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ...

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง