จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และสเต็มศึกษา
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 64

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และสเต็มศึกษา โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 142 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาการสังเกต สำรวจ ส่งเสริม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน และสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติในป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง