ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่น้องๆสตรีทุ่งสง
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 237

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง จำนวน 46 คน ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรของชาติ นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง