ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่สมุทรสงคราม
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 217

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับศรชล.สมุทรสงคราม/กอ.รมน.สมุทรสงคราม/บก.ปทส.สมุทรสงคราม/ทสจ.สมุทรสงคราม/รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส/รร.วัดคลองโคน /อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนาวาเอกอชิตะสิน กำมะณีรองผู้อำนวยการ ศรชล.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี โดยปลูกป่าชายเลนภายในพื้นที่โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยได้ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2 ไร่ ใช้ต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 1,400 ต้น มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง