ติดตามสถานภาพชายหาดตะกั่วป่า
  • 3 ธ.ค. 2565
  • 92

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ พลวัต ความเปลี่ยนแปลงของระบบหาด ท้องที่ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางสัก (T7D192) พิกัดที่ 47P 418727 lll 972015 ลักษณะ​เป็นหาดทราย สัณฐานชายฝั่งเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นหาดหิน เม็ดทรายละเอียด​สีน้ำ​ตาล​อ่อน​ มีพรรณไม้ชายหาด เช่น ต้นสนทะเล ต้นเตยทะเล ละผักบุ้งทะเล ฯลฯ น้ำทะเลใส กระแสน้ำเลียบชายฝั่งไหลไปทางทิศเหนือ ลักษณะคลื่นเป็นคลื่นงัน อัตรา​คลื่นกระทบ​ฝั่ง 5 ครั้ง/นาที อุณหภูมิชายหาด 31.8 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 12.9 กม./ชม. ชายหาดมีความลาดชัน 6 องศา ระดับเสียงบริเวณชายหาด 83.5 dBa สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอย เมฆปกคลุม 70% ขยะบริเวณ​ชายหาดน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่​ท่องเที่ยว​พักผ่อน​หย่อน​ใจ ร้านอาหาร พบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 10 คน ไม่พบการกัดเซาะ​ชายฝั่ง​หรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง