ร่วมกิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 54

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) และสำนักงาน ทช.ที่ 8 (สมุทรสาคร) เข้าร่วมกิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง ปีที่ 9 สืบสาน ส่งเสริมจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) กลุ่มชุมชนบ้านปลาธนาคารปูบางปะกง โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน3) เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บ้านปลาธนาคารปูบางปะกง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม