ทช. ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565
  • 4 ธ.ค. 2565
  • 388

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 โอกาสนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่าย ทสม. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย จ.เชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ดังนั้น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยในปีนี้ จึงกำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ "ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา" ทั้งนี้ รัฐมนตรี ทส. ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste ปี 2565 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ปี 2565 รางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น" ประจำปี 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง