ทช. ร่วมลงนามภาคีเครือข่ายพร้อมร่วมพัฒนาทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 361

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ร่วมลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บูลเทค ซิตี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทดับเบิ้ลพีแลนด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โอกาสนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีลงนามฯ พร้อมนี้มีผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เกิดจากสภาวะโลกร้อน ปัญหาสุขภาพคนเมือง และปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ปัญหาเหล่านี้ทำให้บลูเทคชิตี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ทำโครงการ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย โดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาแนะนำการปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นไทย ต้นเหงือกปลาหมอ ที่มีประวัติการนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมักพบในบริเวณป่าชายเลน สามารถนำเป็นยาและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ และยังเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในตำบลเขาดิน ให้เป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมได้เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง