นำคณะนักเรียนนนทบุรีเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้า
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 101

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 219 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์วิจัยฯ เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง