ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พื้นที่สมุทรปราการ
  • 7 ธ.ค. 2565
  • 292

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รวมใจรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ภายในกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และร่วมกันเก็บขยะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น สืบไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง