ทช. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 265

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรมทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือในวาระเรื่องเพื่อทราบ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ สถานการณ์ชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กรม ทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 การขอบรรจุ ชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม และคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ประจำปี 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุนระดับพื้นที่ และตารางการดำเนินงานอุดหนุน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง