ทช. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 44

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กรมทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธาน ในการนี้ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการของผู้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือในวาระเรื่องเพื่อทราบ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ สถานการณ์ชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับ กรม ทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 การขอบรรจุ ชุมชนชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม และคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ประจำปี 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุนระดับพื้นที่ และตารางการดำเนินงานอุดหนุน ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม