กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2565
  • 8 ธ.ค. 2565
  • 198

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึง คำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 78 ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำท่าทีของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 79 และการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทย สำหรับการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลในครั้งถัดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง