กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2565
  • 10 ธ.ค. 2565
  • 126

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายประกาศ พันธุมา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนเลขานุการกรม นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ ผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรม ทช.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 89 สังกัดส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กรม ทช.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง