เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ปราณบุรี
  • 15 ธ.ค. 2565
  • 316

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณคลองเก่า ต.ปากน้ำปราณ  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขยะรวม  6.7 กิโลกรัม  ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ ดูสถานที่สำหรับจัดทำศูนย์เรียนรู้ ธนาคารทะเล พร้อมหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการธนาคารทะเล (seabank) และประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางในการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2564

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง