กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 173

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่ระบบหาดอ่าวท้องโหนด ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 โดยการประชุมมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้ ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านกระบวนการชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีต-ปัจจุบัน) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ และ พ.ร.บ.ทช. 2558 กับแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ทช. 2558 โดยมีนายปฏิยุทธ์ พงศ์ศรีเกิด ปลัดอำเภอขนอมเป็นประธานฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้แก่ นายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายสมบัติ กาญจนไพหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย นายสุธีระ ทองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคุณพิมพาภรณ์ ทองแซม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง