กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 47

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่ระบบหาดอ่าวท้องโหนด ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 โดยการประชุมมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้ ชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านกระบวนการชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้งสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีต-ปัจจุบัน) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ และ พ.ร.บ.ทช. 2558 กับแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 และผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ทช. 2558 โดยมีนายปฏิยุทธ์ พงศ์ศรีเกิด ปลัดอำเภอขนอมเป็นประธานฯ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้แก่ นายศุภใจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายสมบัติ กาญจนไพหาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย นายสุธีระ ทองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคุณพิมพาภรณ์ ทองแซม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม