เก็บขยะตกค้างในแม่น้ำปัตตานี
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 173

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะทั้งสิ้น จำนวน 1,568.50 กิโลกรัม รวมขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ทำการคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งมีขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติก และเศษโฟม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง เรือรับจ้าง และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำให้มีการจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง