ทช. ประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 267

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application โดยที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561 - 2573) ที่มีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ อทช. ได้สั่งการให้หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างการแยกประเภทของขยะทะเล ขยะกิจกรรม ขยะชุมชน และขยะอื่น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง