ทช. ประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 61

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application โดยที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะทะเล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะทะเลในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561 - 2573) ที่มีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ อทช. ได้สั่งการให้หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างการแยกประเภทของขยะทะเล ขยะกิจกรรม ขยะชุมชน และขยะอื่น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม