ให้ความรู้ป่าชายเลนสตูล
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 49

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  54 คน เพื่อเป็นการศึกษาระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนให้กับเด็กปฐมวัย โดยรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม