ให้ความรู้ป่าชายเลนสตูล
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 214

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  54 คน เพื่อเป็นการศึกษาระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนให้กับเด็กปฐมวัย โดยรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง